Utile

 

1. Achiziție casă de marcat

* A.M.E.F. – aparat de marcat electronic fiscal = casă de marcat fiscală
* Agent Economic – clientul care achiziționează, instalează și utilizează casa de marcat fiscală

La achiziția casei de marcat agentul economic primește de la unitatea de service acreditată, următoarele documente:

 1. Manual de utilizare și programare ;
 2. Carte de intervenții și registru special ;
 3. Certificat de garanție;
 4. Autorizația de distribuție și avizul tehnic ;
 5. Procesul verbal de sigilare a memoriei fiscale și a aparatului de marcat electronic fiscal;
 6. Factură și dovada plății.

 

2. Dosar pentru atribuirea numărului unic de identificare

Pentru atribuirea numărului unic de indentificare   de la DGFP, trebuie întocmit un dosar cu următoarele documente:

 1. Cerere de atribuire a numărului unic de indentificare și declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa punctului de lucru unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, privind desfășurarea activității în regim ambulant;
 2. Factură și documentul de plata care atestă achiziționarea aparatului de marcat electronic fiscal;
 3. Certificatul de garanție al AMEF;
 4. Procesul verbal de sigilare a memoriei fiscale și a aparatului de marcat electronic fiscal;
 5. Autorizația de distribuție și avizul tehnic ;
 6. Copie după certificatul de înregistrare al societății;
 7. Copie după certificatul constatator al punctului de lucru respectiv al activității în regim ambulant;
 8. Copie după actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, precum și a actului de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;
 9. Împuternicirea în original.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin înscrierea mențiunii “CONFORM CU ORIGINALUL" și prin semnătură acestuia.

 

3. Dosar pentru instalarea casei de marcat

După obținerea numărului unic de identificare de la DGFP, trebuie întocmit dosarul casei de marcat. Acest dosar cuprinde:

 1. Declarația de instalare completată în 4 exemplare, din care două trebuie predate unității de service după vizarea de către organul fiscal teritorial;
 2. Contract de service și de furnizare consumabile semnat în două exemplare (un exemplar se atașează cărții de intervenție și un exemplar rămâne la unitatea de service);
 3. Carte de intervenție și registru special, completate de tehnicianul de service.

După întocmirea acestui dosar, agentul economic are obligația de a se prezența la sediul organului fiscal teritorial, în maxim 24 de ore de la fiscalizarea casei de marcat.

 

4. Utilizare casă de marcat

Agentul economic are obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate şi, la solicitarea acestora, le vor elibera şi factură fiscală, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Bonul fiscal trebuie să cuprindă denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat, prețul unitar și cantitatea, dată și ora emiterii corecte.

Programarea articolelor este responsabilitatea agentului economic, care poate solicită acest serviciu unității de service acreditate.

Acolo unde este cazul, agentul economic are obligația de a încarcă acumulatorul casei de marcat cel puțîn o dată pe săptămâna, în caz contrar acumulatorul va deveni nefuncțional.

Agentul economic are obligația de a tipări în fiecare zi raportul fiscal de închidere zilnică care centralizează vânzările zilnice și le salvează în memoria fiscală a casei de marcat, efectuând golirea acesteia.

La solicitarea agentului economic, tehnicianul de service poate extrage din memoria fiscală raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare, centralizator al vânzărilor pentru luna precedentă. Agentul economic are obligația că lunar, o dată cu Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.

Agentul economic are obligația să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţînând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezența ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.

 

5. Încetare activitate

* este valabil și în cazul predării memoriei fiscale  defecte sau pline, doar că numărul de ordine se păstrează și nu se mai obține alt număr de ordine În cazul în care agentul economic dorește închiderea activității în punctul de lucru în care este amplasată casă de marcat fiscală (că urmare a încetării activității firmei sau a schimbării punctului de lucru), agentul economic trebuie să solicite în scris predarea memoriei fiscale unității de service acreditată, precum și organului fiscal teritorial și să stabilească împreună cu reprezentantul organului fiscal teritorial dată și ora predării memoriei fiscale a casei de marcat. Pentru utilizarea casei de marcat după predarea memoriei fiscale, agentul economic trebuie să solicite unității de service acreditată, instalarea unei noi memorii fiscale în casă de marcat. Această instalare se poate face în momentul predării memoriei fiscale (fără manoperă suplimentară) sau ulterior (se percepe din nou taxa de manoperă). Pentru fiscalizarea noii memorii fiscale se reia procesul de obținere a numărului de ordine pentru noul punct de lucru și apoi procesul de fiscalizare al casei de marcat.